พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 859    1
CMU Channel 04:18
 ITSC
316    04:18   
CMU Channel 08:58
 ITSC
764    08:58