Around CMU

CMU Channel 00:00
CMU TRANSFORMATION

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ​

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมากว่า 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ยึดมั่นในปณิธานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง  ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศ  ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตที่พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม 
 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศให้หลุดพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลางบนฐานของความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมา ได้นำศักยภาพที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีการนำศักยภาพเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการจากศักยภาพทั้ง 3 ด้านนี้ไปสู่การประยุกต์ใช้จริง ในทั้งระดับจังหวัดเชียงใหม่และระดับประเทศ นอกจากนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังมีการสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร เช่น การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใส่ใจในอาหารและสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น ด้วยการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัย มารับใช้สังคม มาแก้ไขปัญหาที่สำคัญดังกล่าว จะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้กำหนดไว้ 
 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ราชการ สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือจะพัฒนาไปสู่การมีสังคมที่ดี ได้แก่
•    สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Green university) 
•    สังคมแห่งสุขภาพ (Healthy Society) และผู้สูงอายุสุขภาพดี (Healthy Aging)
•    สังคมที่ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมล้านนาและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Creative Lanna City) 
     
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขับเคลื่อนไปด้วยความมุ่งมั่นนี้  เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีจิตอาสา และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานในมิติใหม่ เพื่อให้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษนี้ โดยได้ริเริ่มการปรับเปลี่ยนองค์กรภายใต้แนวคิด CMU Transformation ครอบคลุม การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่มีอยู่เดิม คือ จะมีการส่งเสริม  การเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบสหสาขาวิชาการ ที่จับต้องได้ เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน วัยทำงาน รวมไปถึงผู้สูงวัย สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจ ในรูปแบบของ Credit Bank หรือ ธนาคารหน่วยกิต รวมทั้งมีการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ CMU MOOC ซึ่งทั้งนักศึกษา มช. และผู้สนใจทั่วไป สามารถมาหาความรู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ ทุกที่ ทุกเวลา กล่าวได้ว่านอกเหนือจากการให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ บูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคนอีกด้วย 

     
นอกเหนือจากการเรียนรู้แนวใหม่ การปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย ยังมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า มาช่วยให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นแคมปัสอัจฉริยะ (CMU Smart Campus) และที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การรวมใจ  ชาว มช. คัดแยกขยะ เพื่อนำขยะอินทรีย์ไปผลิตเชื้อเพลิงเติมรถขนส่งมวลชน ผ่านศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร โดยไม่มีการเหลือทิ้ง หรือเป็นภาระกับเทศบาลในการจัดเก็บ การใช้รถไฟฟ้าพลังงานสะอาด สัญจรภายในมหาวิทยาลัยแทนรถส่วนบุคคล ที่ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมาก การจัดทำระบบ Smart Gate และ Smart Pass ช่วยตรวจสอบรถยนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัยใช้การตรวจจับและบันทึกแบบ Real–Time ทำให้ทราบปริมาณยานยนต์ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการจราจรของมหาวิทยาลัย และยังสามารถป้องกันการโจรกรรม ได้เป็นอย่างดี
    
อีกส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และพลังนักศึกษา จากคณะ หน่วยงานต่างๆ ไปร่วมพัฒนาชุมชน สร้างสังคมที่ดีในทุกๆ ด้าน เพื่อร่วมสิ่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น
     
แม้ว่าการปรับเปลี่ยนจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง แต่มีสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงให้ความสำคัญและอนุรักษ์ไว้เสมอ นั่นคือ สิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการสร้างความเขียวสะอาดอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งโอโซนให้กับชาวมหาวิทยาลัย อาทิ การร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 100% การจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ Water Management บำบัดน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังมีการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปร่วมแก้ไขปัญหาให้กับสังคมมาโดยตลอด ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ
    
ในการปรับโฉม “ก้าวใหม่ มช.” ทั้งองค์กรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการนำระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ เข้ามาร่วมสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งพิงและอยู่เคียงข้างชุมชน พร้อมร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

 PR CMU
View : 2261   
CMU Channel 04:18
ร่มแดนช้าง เพลงประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทางมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันการศึกษาแห่งดินแดนล้านนาไทย มากว่า 5 ทศวรรษ

 Denthana
View : 2261   
CMU Channel 08:58
สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช. ตอนที่ 3 Music of Loyalty

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด "ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช." ตอน 3 Music of Loyalty สร้างขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างหาที่สุดมิดได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพวกเรา ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษ

 Denthana
View : 2891   
CMU Channel 09:30
สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช. ตอนที่ 2 Story from a Far-away Land

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด "ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช." ตอน Story from a Far-away Land

สร้างขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างหาที่สุดมิดได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพวกเรา ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษ

 Denthana
View : 1779   
CMU Channel 09:28
สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช. ตอนที่ 1 ภาพของพ่อ

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด "ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช." ตอน Father's Pictures สร้างขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างหาที่สุดมิดได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพวกเรา ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษ

 Denthana
View : 2008   

 CMU Knowledge

CMU Channel 40:13
CMU Research Idol SS.2/EP.4 Stem cells

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยี Stem cells เพื่อสร้างเป็นแนวทางในการรักษาโรค AIDS โดยมีหลักการจากการเตรียม Gene ขึ้นมา 2 ชนิด คือ Ankyrin ที่มีความสามารถยับยั้งการรวมตัวของ Virus ทำให้ ไม่สามารออกมาจาก Cells ได้ และ Zinc finger protein โดยมีความสามารถในการยับยั้งกระบวนการแทรกตัวของ Virus เข้าไปใน DNA ของผู้รับเชื้อ

 prapan
View : 3178   
CMU Channel 32:18
CMU Research Idol SS.2/EP.3 Fixed point

CMU Research Idol Season 2 : EP. 3
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การใช้ความรู้ทางด้าน Fixed point แบบ Optimization ซึ่งเป็นกระบวนการในการหาค่าความเหมาะสมสำ­หรับเรื่องต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดเชียง­ใหม่ โดยจะทำการเก็บข้อมูลจริงของการจราจรเพื่อ­นำมาวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็น Model ที่จะใช้แก้ปัญหาต่อไปได้ ซึ่งเมื่อมองไปยังปัญหาที่ต้องการศึกษานั้­นคนทั่วไปจะไม่สามารถนึกภาพออกได้เลยว่างา­นวิจัยทางด้านคณตศาสตร์จะเข้าไปเกี่ยวข้อง­ได้อย่างไร

 prapan
View : 2424   
CMU Channel 24:18
CMU Research Idol SS.2 EP.2 Crystallography

ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประยุกต์ใช้ ซึ่งงานวิจัยของผศ.ดร.ชัยกานต์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ทราบดีในแวดวงงานวิจัยด้านนาโนก็คือ Chemical sensors เป็นระบบตรวจจับก๊าซต่างๆ โดยใช้ปฏิกิริยาเคมี อาทิเช่น การตรวจจับก๊าซที่มีคุณสมบัติติดไฟ โดยเมื่อมีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายสารติดไฟในพื้นที่หนึ่งๆ ตัวระบบก็จะทำการตรวจจับแล้วส่งสัญญาณเตือนภัยออกไปได้ ซึ่งในงานวิจัยก็จะทำการเปรียบเทียบการใช้งานโลหะออกไซด์ที่มีขนาดใหญ่กับระดับนาโนว่ามีประสิทธิภาพต่างกันได้อย่างไร ความแม่นยำในการตรวจจับเป็นอย่างไรและมีความรวดเร็วในการตรวจจับเป็นอย่างไร

 prapan
View : 2931   

 CMU Course

CMU Channel 09:35
Kitchen SALAD
 Anuruk
View : 2969   
CMU Channel 07:39
การจัดการอารมณ์
 Anuruk
View : 2804   
CMU Channel 05:12
Inflammation-adapted Lifestyle of Salmonella

Inflammation-adapted Lifestyle of Salmonella

 prapan
View : 2718   
CMU Channel 18:15
Dental Caries - มารู้จักโรคฟันผุกันเถอะ

ปัญหาฟันผุอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บปวด หรือที่เราเรียกกันว่า อาการปวดฟัน อีกทั้งยังสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่ำน้ำหนัก การเจริญเติบโต และบุคลิกภาพได้นะครับ หรืออาจส่งผลในระยะยาวที่เสี่ยงต่อการสูญเสียฟันทั้งปากในอนาคตอีกด้วย วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า โรคฟันผุเกิดจากอะไร โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์พิริยะ  เชิดสถิรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

 Itsc
View : 10095   

 Technology Update by ITSC

CMU Channel 08:58

CMU JumboPlus

CMU JumboPlus

 prapan
View : 3240   
CMU Channel 01:08

@JumboPlus บริการ Internet ไร้สาย ของชาว มช.

        สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย @JumboPlus ถือเป็นบริการเครือข่ายไร้สายโฉมใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สาย และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 Itsc
View : 4973   

 Dek Mor

CMU Channel 44:40
Its มช. 2016 | EP.03 : รับน้องรถไฟ | แขกรับเชิญ ฟลุ๊ค ดาวมช.58

รายการ It's มช. 2016
EP.03 : รับน้องรถไฟ
แขกรับเชิญ 'ฟลุ๊ค คณะเทคนิคการแพทย์'

 prapan
View : 3610   
CMU Channel 28:05
Its มช. 2016 | EP.02 : ปิดเทอมใหญ่ ไปขอนแก่น | แขกรับเชิญ หมอโบ๊ต หมอเคน

รายการ It's มช. 2016
EP.02 : ปิดเทอมใหญ่ ไปขอนแก่น
แขกรับเชิญ : โบ๊ต&เคน คณะแพทยศาสตร์

Official Thanks :
Airasia
D-CUP Ice cream
Mathman
Cheevit Cheeva
Ice Creamery
Nimmanian
North Wave 104.75

ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ :
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ศาลหลักเมืองขอนแก่น
วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ร้านแล้วแต่กะเพราแท้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บึงแก่นนคร
สวนสัตว์ขอนแก่น
ร้านวนิดารสวิเศษ
ไดโนวอเตอร์พาร์ค
ตลาดต้นตาล

 prapan
View : 2720   
CMU Channel 31:37
Its มช. 2016 | EP.01 : แรกพบ ADMISSION 59 | แขกรับเชิญ มะลิ สถาปัตย์

รายการ It's มช. 2016
EP.01 : แรกพบ ADMISSION 59
แขกรับเชิญ : มะลิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 prapan
View : 3566   
CMU Channel 03:25
CMU FRESHMEN CHEER SHOW NIGHT 2016[Fullversion]

วีดีโอประมวลภาพกิจกรรม CMU FRESHMEN CHEER SHOW NIGHT 2016
จัดทำโดย 
ทีมงาน 
LOG.FILM Production

 prapan
View : 2710   
CMU Channel 08:05
[Official] รับน้องขึ้นดอย 2559 CMU DoiSuthep Trekking 2016

"เมื่อผู้นำนักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพูดถึงประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2559"
ประมวลภาพกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปีการศึกษา 2559
จัดทำโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 prapan
View : 2787   
CMU Channel 04:40
รับน้องขึ้นดอย 58

"เมื่อปี 2507 ปีแรกของการเปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียง­ใหม่ ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดีแล­ะมอบหมายให้ดูแลนักศึกษา ผมมาคิดเรื่องการต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีต่างๆ กันในแต่ละมหาวิทยาลัย และเป็นเรื่องของนักศึกษา หากจะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาอาจจะสวนความรู้สึก­ขึ้นได้ และระยะเริ่มต้นนี้ อยากจะเห็นความราบรื่น รื่นรมเย็นและประทับใจมากกว่า อยากจะเห็นนักศึกษาเชียงใหม่ทุกคนมีประเพณ­ีที่ไม่เหมือนใคร แต่เป็นประเพณีที่ประทับใจและจดจำไว้ด้วยค­วามภูมิใจ"

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507

ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2558 โดยใช้ชื่องานว่า "พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๊งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"

ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นประเพณีที่นักศึ­กษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบสานขึ้นเพื่อให­้นักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปไปนมัสการพระบรมธา­ตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเ­ชียงใหม่ และเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา โดยใช้เส้นทางที่ถากถางด้วยพลังศรัทธาของป­วงชน โดยครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้มีเมตตาริเริ่มตั้­งปณิธาณอันดี นั้น  
ดังนั้นประเพณีรับน้องขึ้นดอยจึงกลายเป็นป­ระเพณีการรับน้องที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด­่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จวบจนปัจจุบัน ซึ่งมิได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อขึ้นไปสัก­การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พึ่งและที่­ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการรวมพลังนักศึกษาที่พร้อมจะก้­าวเดินไปข้างหน้า เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้สมกับที่ปวงชนได้อุทิศตนเพื่อเรียกร้อง­ให้เกิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้­นเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประ­เทศ ถือได้ว่าเป็นการก้าวเดินตามรอยทางของครูบ­าเจ้าศรีวิชัย ที่ได้ถากถางสร้างไว้ด้วยจิตสำนึกและปณิธา­นอันดีเพื่อปวงชน

"พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"

========================================­=

ภาพยนตร์โดย SMO CMU 58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ TY Cinestyle

 Itsc
View : 4750   
CMU Channel 04:43
CMU Freshy Cheer Show Night 2015 [Official]

CMU Freshy Cheer Show Night 2015
The Best Night
#notalone
8 August 2015
At Main Stadium Chiangmai University
By SMOCMU2015

 Itsc
View : 4064   
CMU Channel 21:53
ภาพยนตร์สั้น หอ มช. 100

ภาพยนตร์สั้น กระบวนวิชาหอ มช.100
กระบวนวิชาพื้นฐานว่าด้วยการอยู่ร่วมกันสำ­หรับน้องใหม่ภายในหอพัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://www.youtube.com/watch?v=F1RdGXpwPCY

 Itsc
View : 3803