Around CMU

CMU Channel   00:00:00

CMU TRANSFORMATION

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ​

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมากว่า 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ยึดมั่นในปณิธานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง  ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศ  ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตที่พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม 
 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศให้หลุดพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลางบนฐานของความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมา ได้นำศักยภาพที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีการนำศักยภาพเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการจากศักยภาพทั้ง 3 ด้านนี้ไปสู่การประยุกต์ใช้จริง ในทั้งระดับจังหวัดเชียงใหม่และระดับประเทศ นอกจากนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังมีการสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร เช่น การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใส่ใจในอาหารและสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น ด้วยการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัย มารับใช้สังคม มาแก้ไขปัญหาที่สำคัญดังกล่าว จะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้กำหนดไว้ 
 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ราชการ สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือจะพัฒนาไปสู่การมีสังคมที่ดี ได้แก่
•    สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Green university) 
•    สังคมแห่งสุขภาพ (Healthy Society) และผู้สูงอายุสุขภาพดี (Healthy Aging)
•    สังคมที่ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมล้านนาและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Creative Lanna City) 
     
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขับเคลื่อนไปด้วยความมุ่งมั่นนี้  เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีจิตอาสา และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานในมิติใหม่ เพื่อให้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษนี้ โดยได้ริเริ่มการปรับเปลี่ยนองค์กรภายใต้แนวคิด CMU Transformation ครอบคลุม การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่มีอยู่เดิม คือ จะมีการส่งเสริม  การเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบสหสาขาวิชาการ ที่จับต้องได้ เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน วัยทำงาน รวมไปถึงผู้สูงวัย สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจ ในรูปแบบของ Credit Bank หรือ ธนาคารหน่วยกิต รวมทั้งมีการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ CMU MOOC ซึ่งทั้งนักศึกษา มช. และผู้สนใจทั่วไป สามารถมาหาความรู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ ทุกที่ ทุกเวลา กล่าวได้ว่านอกเหนือจากการให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ บูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคนอีกด้วย 

     
นอกเหนือจากการเรียนรู้แนวใหม่ การปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย ยังมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า มาช่วยให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นแคมปัสอัจฉริยะ (CMU Smart Campus) และที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การรวมใจ  ชาว มช. คัดแยกขยะ เพื่อนำขยะอินทรีย์ไปผลิตเชื้อเพลิงเติมรถขนส่งมวลชน ผ่านศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร โดยไม่มีการเหลือทิ้ง หรือเป็นภาระกับเทศบาลในการจัดเก็บ การใช้รถไฟฟ้าพลังงานสะอาด สัญจรภายในมหาวิทยาลัยแทนรถส่วนบุคคล ที่ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมาก การจัดทำระบบ Smart Gate และ Smart Pass ช่วยตรวจสอบรถยนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัยใช้การตรวจจับและบันทึกแบบ Real–Time ทำให้ทราบปริมาณยานยนต์ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการจราจรของมหาวิทยาลัย และยังสามารถป้องกันการโจรกรรม ได้เป็นอย่างดี
    
อีกส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และพลังนักศึกษา จากคณะ หน่วยงานต่างๆ ไปร่วมพัฒนาชุมชน สร้างสังคมที่ดีในทุกๆ ด้าน เพื่อร่วมสิ่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น
     
แม้ว่าการปรับเปลี่ยนจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง แต่มีสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงให้ความสำคัญและอนุรักษ์ไว้เสมอ นั่นคือ สิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการสร้างความเขียวสะอาดอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งโอโซนให้กับชาวมหาวิทยาลัย อาทิ การร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 100% การจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ Water Management บำบัดน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังมีการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปร่วมแก้ไขปัญหาให้กับสังคมมาโดยตลอด ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ
    
ในการปรับโฉม “ก้าวใหม่ มช.” ทั้งองค์กรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการนำระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ เข้ามาร่วมสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งพิงและอยู่เคียงข้างชุมชน พร้อมร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

View : 1686     6
CMU Channel   04:18:00

ร่มแดนช้าง เพลงประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทางมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันการศึกษาแห่งดินแดนล้านนาไทย มากว่า 5 ทศวรรษ

View : 1870     1
CMU Channel   08:58:00

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช. ตอนที่ 3 Music of Loyalty

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด "ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช." ตอน 3 Music of Loyalty สร้างขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างหาที่สุดมิดได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพวกเรา ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษ

View : 2447     2
CMU Channel   09:30:00

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช. ตอนที่ 2 Story from a Far-away Land

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด "ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช." ตอน Story from a Far-away Land

สร้างขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างหาที่สุดมิดได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพวกเรา ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษ

View : 1438     1
CMU Channel   09:28:00

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช. ตอนที่ 1 ภาพของพ่อ

สารคดีกึ่งละครสั้น ชุด "ธ สถิต มิ่งมั่นขวัญ มช." ตอน Father's Pictures สร้างขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างหาที่สุดมิดได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพวกเรา ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษ

View : 1685     0
CMU Channel   04:17:00

แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพลง มช.รำลึก

View : 2629     2
CMU Channel   09:19:00

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

<p>ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560</p>

View : 1570     1
CMU Channel   03:00:00

CMU SmartCity CleanEnergy

View : 1131     6
CMU Channel   24:51:00

พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

<p><span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 50px;">มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ซึ่งมีแนวการจัดสร้างพระพุทธรูปให้มีพระพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านนา (เชียงใหม่-ลำพูน) แบบเชียงแสน (สิงห์ 1) ปางมารวิชัย มีขนาด หน้าตักกว้าง 1.26 ม. สูงจากฐานที่นั่ง 1.68 ม. มีฐานรองรับติดกับองค์พระสูงประมาณ 0.50 ม. หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ปิดทองทั้งองค์ ทั้งนี้จะนำไปประดิษฐานยังอาคารหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เสด็จเป็นองค์ประธานนั่งปรกแผ่เมตตาจิตในพิธีฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 </span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 50px;" />  </p>

View : 1086     1
CMU Channel   03:09:00

ให้การต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ

<p>ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการ ในโอกาสที่มาสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560</p>

View : 1024     0
CMU Channel   04:53:00

พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

<p>ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมกิจการในพระพุทธศาสนา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560</p>

View : 783     0
CMU Channel   05:01:00

พิธีให้โอวาทคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน สุรนารีเกมส์

<p>รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 "สุรนารีเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 863     0
CMU Channel   28:31:00

มช. น้อมรำลึก สำนึกองค์ภูมิพล

<p>สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มช. น้อมรำลึก สำนึกองค์ภูมิพล” เพื่อร่วมแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 701     0
CMU Channel   01:10:00

ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560</p>

View : 618     0
CMU Channel   07:36:00

มช. ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"   ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559</p>

View : 636     0
CMU Channel   11:50:00

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ กิจกรรม open house เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงกิจกรรมบนเวที การแนะแนวการศึกษาจากสถาบันต่างๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในระบบใหม่และแนวทางก้าวสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตทางการศึกษา จัดขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 660     0
CMU Channel   16:12:00

“วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 “วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม” และมีพิธีการผลประกาศรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมและรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 505     0
CMU Channel   12:28:00

พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหินร่วมในพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559</p>

View : 582     0
CMU Channel   08:00:00

พิธีลงนามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

<p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่าย แผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) และคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนในการบริหารเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมกิจการ เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่นๆ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

View : 595     0
CMU Channel   11:23:00

พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

View : 1288     0

รายการตั้งแต่  1 - 20  รายการ

จำนวนทั้งหมด  150  รายการ

1 2 3 4 5 6 7 8 Next