CMU Knowledge

CMU Channel   40:13:00

CMU Research Idol SS.2/EP.4 Stem cells

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยี Stem cells เพื่อสร้างเป็นแนวทางในการรักษาโรค AIDS โดยมีหลักการจากการเตรียม Gene ขึ้นมา 2 ชนิด คือ Ankyrin ที่มีความสามารถยับยั้งการรวมตัวของ Virus ทำให้ ไม่สามารออกมาจาก Cells ได้ และ Zinc finger protein โดยมีความสามารถในการยับยั้งกระบวนการแทรกตัวของ Virus เข้าไปใน DNA ของผู้รับเชื้อ

View : 2634     1
CMU Channel   32:18:00

CMU Research Idol SS.2/EP.3 Fixed point

CMU Research Idol Season 2 : EP. 3
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การใช้ความรู้ทางด้าน Fixed point แบบ Optimization ซึ่งเป็นกระบวนการในการหาค่าความเหมาะสมสำ­หรับเรื่องต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดเชียง­ใหม่ โดยจะทำการเก็บข้อมูลจริงของการจราจรเพื่อ­นำมาวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็น Model ที่จะใช้แก้ปัญหาต่อไปได้ ซึ่งเมื่อมองไปยังปัญหาที่ต้องการศึกษานั้­นคนทั่วไปจะไม่สามารถนึกภาพออกได้เลยว่างา­นวิจัยทางด้านคณตศาสตร์จะเข้าไปเกี่ยวข้อง­ได้อย่างไร

View : 1980     2
CMU Channel   24:18:00

CMU Research Idol SS.2 EP.2 Crystallography

ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประยุกต์ใช้ ซึ่งงานวิจัยของผศ.ดร.ชัยกานต์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ทราบดีในแวดวงงานวิจัยด้านนาโนก็คือ Chemical sensors เป็นระบบตรวจจับก๊าซต่างๆ โดยใช้ปฏิกิริยาเคมี อาทิเช่น การตรวจจับก๊าซที่มีคุณสมบัติติดไฟ โดยเมื่อมีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายสารติดไฟในพื้นที่หนึ่งๆ ตัวระบบก็จะทำการตรวจจับแล้วส่งสัญญาณเตือนภัยออกไปได้ ซึ่งในงานวิจัยก็จะทำการเปรียบเทียบการใช้งานโลหะออกไซด์ที่มีขนาดใหญ่กับระดับนาโนว่ามีประสิทธิภาพต่างกันได้อย่างไร ความแม่นยำในการตรวจจับเป็นอย่างไรและมีความรวดเร็วในการตรวจจับเป็นอย่างไร

View : 2445     2
CMU Channel   17:36:00

CMU Research Idol SS2 EP. 1 ตอน งานวิจัยกับผู้บริหาร

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบทบาททั้งการเป็นนักวิจัยทางด้านระบบภูมิคุ้มกันและการเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View : 2108     0
CMU Channel   22:33:00

CMU Research Idol EP.11 ตอน ครอบครัวเดียวกัน

­อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านกลุ­่มชาติพันธุ์ (Ethnicity หรือ Ethnos) จากคำถามสั้นๆ ที่เรียบง่ายแต่สามารถตีความคำตอบออกไปได้­กว้าง ไกลที่ว่า "เราคือใคร" อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ มีความสนใจที่จะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกระจ­ายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย การศึกษาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่­างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงของชาติ

โดย Research.community cmu

Livebox Chaingmai

View : 3259     3
CMU Channel   22:33:00

CMU Research IDOL EP. 10 ตอน ชุมชนเข้มแข็ง

ชุมชนเข้มแข็ง ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยผู้ทำการศึกษาในด้านสิทธิชุมชน (community rights) ชมย้อนหลังที่ https://www.youtube.com/watch?v=6LH1UXL7WbE&feature=youtu.be
โดย Livebox Chaingmai | 5 มี.ค. 2558, 17:07

View : 4307     0
CMU Channel   25:58:00

CMU Research Idol: EP.09 พลังงานของอนาคต

พลังงานของอนาคต ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ นักวิจัยผู้คร่ำหวอดในงานวิจัยเพื่อพัฒนาก­ารสร้างแหล่งพลังงานที่มาจากธรรมชาติและขย­ะ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพืชพลังงานชนิดต่­างๆ แหล่งพลังงานจากขยะและการนำเอาความร้อนเหล­ือทิ้งจากแหล่งต่างๆ มาใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและสามาร­ถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ มีอะไรบ้างและมีความน่าสนใจอย่างไร สามารถติดตามได้ในรายการ CMU Research Idol ตอนที่ 9 พลังงานของอนาคต
โดย Livebox Chaingmai | 22 ก.พ. 2558, 16:00

View : 3346     1
CMU Channel   50:27:00

CMU Research IDOL EP.8 ตอน ศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์

ศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเล­ิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเค­ราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย Livebox Chiangmai | 8 ต.ค. 2557, 17:40

View : 3289     27
CMU Channel   43:03:00

CMU Research IDOL EP.7 ตอน วิธีลดการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย

"วิธีลดการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย" ดร. นพ.เกริกวิชช์ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนางานวิจัยเพื่อลดการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในกรณีที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้วิธีการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 บริเวณลำคอซึ่งผลการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่าสามารถลดปริมาณกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ถึงร้อยละ 59 ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 งานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ประจำปีของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา2557 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาและยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันชิงรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาสรีรวิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 ------- กำกับโดย สิรินุพงศ์ จันทร์ทอง อำนวยการผลิตโดย รศ.ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามตอนที่ผ่านมาและตอนต่อไปได้ที่ FB/CMU Research Community และบนเว็บไซต์ http://researchcommunity.cmu.ac.th


โดย Livebox Chiangmai | 25 ก.ย. 2557, 11:44

View : 3508     0
CMU Channel   35:39:00

CMU Research IDOL EP6. ตอน วิกฤตหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพ

"วิกฤตหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพ" ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากหมอกควัน อ.ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กำกับโดย สิรินุพงศ์ จันทร์ทอง อำนวยการผลิตโดย รศ.ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามตอนที่ผ่านมาและตอนต่อไปได้ที่ FB/CMU Research Community และบนเว็บไซต์ http://researchcommunity.cmu.ac.th

โดย Livebox Chiangmai | 20 ส.ค. 2557, 15:20

View : 3107     0
CMU Channel   35:39:00

CMU Research Idol ตอน วิกฤตหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพ

รายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 6" วิกฤตหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพ
ตอน "วิกฤตหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพ"
ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากหมอกควัน

อ.ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

View : 3853     0
CMU Channel   27:39:00

มะเร็งต่อมลูกหมาก

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "มะเร็งต่อมลูกหมาก" วิทยากรโดย รศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

View : 3779     0
CMU Channel   18:26:00

CMU Research IDOL ตอน รู้จักกับ...Bio-Plastic

รายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 5"
ตอน "รู้จักกับ...Bio-Plastic"
กับภารกิจลดปัญหาขยะล้นโลก ด้วยพลาสติกชีวภาพ Bio-Plastic
โดย 3 นักวิจัยต้นแบบ
1. ศ.ดร. สายสมร ลำยอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2. ผศ.ดร. วินิตา บุญโญดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

3. รศ.ดร. คมกฤต เล็กสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

View : 3494     0
CMU Channel   08:01:00

นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ และอาจารย์นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 มช.

นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ และอาจารย์นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 มช.

View : 2417     0
CMU Channel   20:02:00

CMU Research IDOL: โรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ตอน 2

รายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 2.2"
ตอน "โรคทางไฟฟ้าของหัวใจ"
มารู้จักภารกิจกู้หัวใจ และโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ
โดย ศ.ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View : 2433     0
CMU Channel   20:09:00

CMU Research IDOL: โรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ตอน 1

รายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 2.1"
ตอน "โรคทางไฟฟ้าของหัวใจ"
มารู้จักภารกิจกู้หัวใจ และโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ
โดย ศ.ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View : 2135     0
CMU Channel   20:36:00

คุยกับหมอสวนดอก ตอน ต้อหิน มฤตยูเงียบที่ต้องระวัง

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ขอเชิญชมเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ต้อหิน...มฤตยูเงียบที่ต้องระวัง" วิทยากรโดย อ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการ ติดตามรับชม . ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

View : 2230     0
CMU Channel   24:06:00

คุยกับหมอสวนดอก ตอน ดูแลสุภาพอย่างไรเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร และมีวิธีการป้องกันและการดูแลตัวเองให้ห่างจากไข้หวัดใหญ่ยังไง โดย รศ.พญ.เพณณินาท์  โอเบอร์ดอร์เฟอร์

View : 1592     1
CMU Channel   28:16:00

เวทีท้องถิ่น ตอน วัฒนธรรมไทลื้อ จ.น่าน

เวทีท้องถิ่น ตอน วัฒนธรรมไทลื้อ จ.น่าน  พูดถึง ตำนาน และวัฒนธรรม ทั้งเรื่องอารหารการกินการใช้ ชีวิต ของชาวไทลื้อ

View : 1148     0
CMU Channel   26:21:00

เรื่องราวชาวเหนือ ตอน สปา

-เรื่องราวชาวเหนือ ตอน สปา พูด ถึง การประกอบอาชีพ ชบา

View : 1020     0

รายการตั้งแต่  1 - 20  รายการ

จำนวนทั้งหมด  35  รายการ