@JumboPlus บริการ Internet ไร้สาย ของชาว มช.

        สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย @JumboPlus ถือเป็นบริการเครือข่ายไร้สายโฉมใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สาย และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 4325    2
CMU Channel 08:58
 ITSC
2412    08:58   
CMU Channel 03:43
 ITSC
2491    03:43