CMU Research Idol EP.11 ตอน ครอบครัวเดียวกัน

­อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านกลุ­่มชาติพันธุ์ (Ethnicity หรือ Ethnos) จากคำถามสั้นๆ ที่เรียบง่ายแต่สามารถตีความคำตอบออกไปได้­กว้าง ไกลที่ว่า "เราคือใคร" อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ มีความสนใจที่จะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกระจ­ายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย การศึกษาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่­างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงของชาติ

โดย Research.community cmu

Livebox Chaingmai

 3075    3
CMU Channel 40:13
 ITSC
2340    40:13   
CMU Channel 32:18
 ITSC
1802    32:18