CMU TRANSFORMATION

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ​

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมากว่า 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ยึดมั่นในปณิธานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง  ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศ  ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตที่พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม 
 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศให้หลุดพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลางบนฐานของความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมา ได้นำศักยภาพที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีการนำศักยภาพเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการจากศักยภาพทั้ง 3 ด้านนี้ไปสู่การประยุกต์ใช้จริง ในทั้งระดับจังหวัดเชียงใหม่และระดับประเทศ นอกจากนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังมีการสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร เช่น การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใส่ใจในอาหารและสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น ด้วยการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัย มารับใช้สังคม มาแก้ไขปัญหาที่สำคัญดังกล่าว จะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้กำหนดไว้ 
 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ราชการ สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือจะพัฒนาไปสู่การมีสังคมที่ดี ได้แก่
•    สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Green university) 
•    สังคมแห่งสุขภาพ (Healthy Society) และผู้สูงอายุสุขภาพดี (Healthy Aging)
•    สังคมที่ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมล้านนาและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Creative Lanna City) 
     
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขับเคลื่อนไปด้วยความมุ่งมั่นนี้  เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีจิตอาสา และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานในมิติใหม่ เพื่อให้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษนี้ โดยได้ริเริ่มการปรับเปลี่ยนองค์กรภายใต้แนวคิด CMU Transformation ครอบคลุม การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่มีอยู่เดิม คือ จะมีการส่งเสริม  การเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบสหสาขาวิชาการ ที่จับต้องได้ เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน วัยทำงาน รวมไปถึงผู้สูงวัย สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจ ในรูปแบบของ Credit Bank หรือ ธนาคารหน่วยกิต รวมทั้งมีการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ CMU MOOC ซึ่งทั้งนักศึกษา มช. และผู้สนใจทั่วไป สามารถมาหาความรู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ ทุกที่ ทุกเวลา กล่าวได้ว่านอกเหนือจากการให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ บูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคนอีกด้วย 

     
นอกเหนือจากการเรียนรู้แนวใหม่ การปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย ยังมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า มาช่วยให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นแคมปัสอัจฉริยะ (CMU Smart Campus) และที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การรวมใจ  ชาว มช. คัดแยกขยะ เพื่อนำขยะอินทรีย์ไปผลิตเชื้อเพลิงเติมรถขนส่งมวลชน ผ่านศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร โดยไม่มีการเหลือทิ้ง หรือเป็นภาระกับเทศบาลในการจัดเก็บ การใช้รถไฟฟ้าพลังงานสะอาด สัญจรภายในมหาวิทยาลัยแทนรถส่วนบุคคล ที่ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมาก การจัดทำระบบ Smart Gate และ Smart Pass ช่วยตรวจสอบรถยนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัยใช้การตรวจจับและบันทึกแบบ Real–Time ทำให้ทราบปริมาณยานยนต์ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการจราจรของมหาวิทยาลัย และยังสามารถป้องกันการโจรกรรม ได้เป็นอย่างดี
    
อีกส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และพลังนักศึกษา จากคณะ หน่วยงานต่างๆ ไปร่วมพัฒนาชุมชน สร้างสังคมที่ดีในทุกๆ ด้าน เพื่อร่วมสิ่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น
     
แม้ว่าการปรับเปลี่ยนจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง แต่มีสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงให้ความสำคัญและอนุรักษ์ไว้เสมอ นั่นคือ สิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการสร้างความเขียวสะอาดอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งโอโซนให้กับชาวมหาวิทยาลัย อาทิ การร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 100% การจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ Water Management บำบัดน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังมีการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปร่วมแก้ไขปัญหาให้กับสังคมมาโดยตลอด ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ
    
ในการปรับโฉม “ก้าวใหม่ มช.” ทั้งองค์กรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการนำระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ เข้ามาร่วมสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งพิงและอยู่เคียงข้างชุมชน พร้อมร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

 1596    6
CMU Channel 04:18
 ITSC
1749    04:18   
CMU Channel 08:58
 ITSC
2391    08:58